Sveikinimai - Besimokantiems

Už amžiną studentų meilę
Prie stalo susirinko garbių žmonių kompanija. Ir moterys pradėjo diskutuoti apie meilę. Pirmiausia nutarta apibrėžti patį objektą - kas gi iš tiesų yra ta meilė?
- Meilė — tai tikriausiai liga...
Šiai nuomonei iškart paprieštaravo gydytojas:
- Kokia čia liga, jeigu išsiskiria didžiuliai energijos kiekiai. Mano supratimu, meilė - tai turbūt darbas.
- Anoks čia darbas, - užginčijo architektas. — Juk čia viskas taip išbaigta. Greičiausiai tai menas.
- Na, jau ne, - dabar ėmė prieštarauti menotyrininkas. — Menui reikalingas žiūrovas, o čia viskas vyksta tarp keturių akių... Ne, tai tikriausiai procesas.
Dabar jau pasipiktino juristas.
- Koks čia procesas, — teigė jis, - jei abi pusės patenkintos? Tikriausiai tai - mokslas.
Dabar ėmė kikenti senučiukas, žilais plaukais profesorius:
- Koks gali būti mokslas, jei bet kuris jaunas studentas tai gali, o aš senas profesorius, — ne!
Tad pakelkime taurę už amžiną studentų meilę!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-amzina-studentu-meilep.html

Už mokinius
Susitiko du vagys: jaunas ir senas. Senasis sako:
- Jeigu tu įlipsi į medį ir iš tupinčio paukščio pavogsi šešis kiaušinius, tuomet tu būsi lygiavertis kompanionas su manimi.
Jaunasis vagis nusimetė drabužius ir tarsi gyvatė įsliuogė į medį. Ištiesė ranką į paukščio lizdą, bet tuo metu paukštis pabudo ir garsiai riktelėjo. Jaunasis vagis grįžo tuščiomis rankomis. Tada savo meistriškumą parodė senasis vagis. Jis nusimetė drabužius, įlipo į medį ir iš lizdo sumaniai pavogė šešis kiaušinius.
Tačiau išlipęs iš medžio, jis neberado savo drabužių...
Tad skelbiu tostą už puikiuosius mokinius!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-mokiniussusitiko-du-va.html

Bus daug dienų nusnigusių alyvom.
Bus daug naktų bemirgančių žvaigždėm.
Bet ar bebus jaunystė, rymanti prie knygų?
Ar beskambės toks juokas pertraukų metu?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bus-daug-dienu-nusnigusiu.html

Kai paskutiniai žingsniai nuaidės mokykloj, kai paskutinį kartą trinktelsi duris, sustok ir pagalvok. Kiek ašarų ir skausmo, kiek džiaugsmo, sielvarto kartaus, kurį tu vadinai nelaime, kiek šypsnių palikai mokykloj? Sustok ir pagalvok! Vaikystės skambų juoką gal suole pamiršai? Gal meilę pirmutinę, po truputį čia išbarstei? O gal nepasakei "atleiski" tam, kuriam nusikaltai? Dar paklausyk skambučio paskutinio aido, nešauks į klasę jis daugiau. Dar pagyvenk šviesiais prisiminimais, paskui gyveniman keliauk. Ir nesakyk "sunku", net jei suklysi, net jei mokykloj negirdėta apie tai...
Gyveniman neskambina skambučiai, gyventi šaukia gaudžiantys varpai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-paskutiniai-zingsniai.html

Einam jau. Girdi, klases uždaro.
Paskutinį kartą paklausyk:
Toks labai pažįstamas ir geras
Tas senųjų raktų žvangesys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/einam-jau-girdi-klases-uz.html

Kai mes skinsim paskutinį žiedą mokykloj,
Pilną džiaugsmo ir skausmo dienų,
Pajusiu per skruostą ašarą riedant,
Kai reikia ištarti "Gyveniman einu!"

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-mes-skinsim-paskutini.html

Ateis pavasaris ne vieną kartą,
Žydės alyvos taip baltai, baltai.
O tas gyvenimas klastingas
Gal išblaškys toli, o gal ir amžinai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateis-pavasaris-ne-viena-.html

Mokykla... Šis paprastas žodis
Visada bus džiugus ir brangus.
Ši lyg motina kelią parodė
Į gražiausius jaunystės kelius.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mokykla-sis-paprastas-zod.html

Bėga dienos, bėga metai.
Nepajusi, kaip jie žus.
Ir tie brangūs mokslo metai
Liks kaip sapnas malonus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-dienos-bega-metai-ne.html

Vėl mėnulio žiedadulkėm snigo
Ūkanotoj gegužio nakty
Šįryt visos kasdieniškos knygos
Ir visi užrašai užverti.
Nežinau paskutinio skambučio,gal jūs
Lauket be galo seniai,
o gal metai jums buvo trumpučiai
Kaip keli paprasti sakiniai.
Bet štai surasti gyvenime vietą,
Sunkiau pasirodo, nei lygtį išspręst
Nėra užrašuos panašių variantų,
taisyklių pritaikyti čia negali
Bet aidi skambutis...Ir moko gyventi!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vel-menulio-ziedadulkem-s.html