Sveikinimai - Draugams

Linkiu draugų, su kuriais ir tylėti gera.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-draugu-su-kuriais--1.html

Linkiu draugų, kurie ateina su apelsinų maišeliu, kai sergi, ir knyga, kurios seniai norėjai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-draugu-kurie-atein.html

Sveiki susirinkę, sveteliai mieli,
Vieni iš arčiau, o kiti iš toli.
Te užstalė ši vėl suvienija mus,
Pabudina mūsų draugystės jausmus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveiki-susirinke-svetelia.html

Smagu susitikti šiame vakare!
Vaišinkis putojančio vyno taure.
Juokauki, dainuoki, lig dugno išgerk!
Įaudrintą širdį bičiuliams atverk!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/smagu-susitikti-siame-vak.html

Tad leiskit pakelti šią taurę už tai,
Kad būtų tvirti šių namų pamatai,
Pro langus žiūrėtų saulutė šviesi.
Kad būtų sveiki ir laimingi visi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tad-leiskit-pakelti-sia-t.html

Už draugus
Atsitiko taip, kad kartą vienišam žmogui teko nakvoti erdvioje užmiesčio viloje. Naktis buvo tamsi ir siaubinga, panaši į tą, kokią matome siaubo filmuose. Lietus pliaupė be perstojo, vėjas negailestingai daužė langines, vėjo pučiami brazdinosi nukritę lapai... Žmogus niekaip negalėjo užmigti. Ir staiga jis išgirdo, kaip kažkas pasibeldė į vilos duris. Priėjęs prie jų, žmogus paklausė:
Kas ten? Ką likimas atnešė tokį vėlyvą vakarą? Niekas žmogui neatsakė. Tik švilpavo vėjas ir gūdžiai aimanavo tamsa.
Žmogus vėl atsigulė, bet užmigti negalėjo. Ir staiga vėl beldimas į duris. Ir vėl klausimas:
Kas ten?
Ir vėl tyla. Ir nerimstantis tamsumų ūžesys. Kitą rytą visą nakties istoriją žmogus papasakojo vienai senyvai ir išmintingai moteriai.
O tu neatidarei durų? paklausė moteris.
Ne... O ką, reikėjo atidaryti?
Jokiu būdu! Juk į namus beldėsi Bėda...
Tad pakelkime taurę už tai, kad į mūsų namus belstųsi Laimė, Meilė ir Gėris ir, žinoma, Geri Draugai, nes be gerų draugų neateis nei Laimė, nei Meilė, nei Gėris...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-draugusatsitiko-taip-k.html

Už draugystę
Gyveno kartą senas senas žmogus. Jis pragyveno ilgą gyvenimą, turėjo daug draugų, garbingą profesiją, krūvą vaikų ir anūkų, jaukius namus. Ateina pas senuką Mirtis ir sako:
Einam su manimi.
Kodėl? nustebo senukas. Aš juk dar sveikas, linksmas, gyvenimu patenkintas. Aš nenoriu mirti. Man patinka gyventi.
Gerai, sutiko Mirtis. Aš paliksiu tave ramybėje. Gyvenk sau laimingai, bet su viena sąlyga. Juk m turėjai daug draugų. Tad štai: nuo šiol už kiekvienus pragyventus metus aš su savimi pasiimsiu po vieną gerą tavo draugą. Sutinki?
Ir tada senukas pravirko.
Tad pakelkime taurę už tas senuko ašaras ir už tvirtą draugystę!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-draugystegyveno-karta-.html

Už draugystę
Atsitiko taip, kad vienas visiškai nuskurdęs žmogelis paprašė savo bičiulio paramos. Bičiulis išsitraukė savo piniginę ir prisipažinęs, jog tai visos jo santaupos, atidavė ją žmogeliui. Tas, pasiėmęs bičiulio piniginę, nuėjo į namus. Hio metu pas jį atėjo kaimynas ir prisipažino, kad nebeturi namuose nė duonos kriaukšlio. Tada žmogelis išsitraukė ką tik gautą piniginę ir tarė:
Aš taip pat nieko neturėjau, bet vienas mano bičiulis man padovanojo šią piniginę. Dabar ją tu paimk, o manęs gal neapleis Dievas...
Paėmė kaimynas piniginę ir eina namo. Sutinka tą bičiulį, kuriam pradžioje ir priklausė ši piniginė. Bet šįsyk bičiulis pats prašėsi išmaldos. Kaimynas pagalvojo: "Aš tą piniginę gavau dovanų, tai kodėl aš ją privalau savintis". Ir jis atidavė piniginę prašančiajam. Tas gi tuoj pat atpažino... savąją piniginę ir paprašė paaiškinti, kaip ta piniginė atsirado pas jį. Kaimynas viską papasakojo. Tada piniginės savininkas ta
rė:
Tai aš padovanojau šią piniginę. Todėl bus teisingiausia, jei tuos pinigus pasidalinsime trimis lygiomis dalimis...
Tad siūlau išgerti už tikrą, bičiulišką draugystę be jokių išskaičiavimų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-draugysteatsitiko-taip.html

Už draugus
Du bičiuliai eina gatve. Staiga vienas nelauktai stabteli ir čiupęs kolegą už parankės tarsteli:
- Greičiau nykstam iš čia...
- Kas gi atsitiko? - nesuvokia bičiulis.
- Antai pažiūrėk: kitoje gatvės pusėje stovi mano žmona ir kalbasi su mano meiluže...
Bičiulis, įdėmiau pažvelgęs į kitą gatvės pusę, nuramina jį:
- Nesijaudink, tai mano žmona ten šnekučiuojasi su mano meiluže...
Tad išgerkime už ištikimus draugus ir tikrąsias drauges.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-draugusdu-biciuliai-ei.html

Už pasitikėjimą draugais
N uolat labai užsiėmęs verslininkas Laisvūnas ėmė įtarti savo žmoną neištikimybe. Kaip paprastai susirengęs tolimon kelionėn, jis pasikvietė geriausią savo draugą Gabrielių ir šiam sako:
- Gabrieliau, tu - mano geriausias draugas. Ir turiu prisipažinti, jog man kelia nerimą kai kurie mano žmonos poelgiai. Bijau, kad ji man neištikima... Aš dabar skrendu i Čikagą, savo žmoną užrakinau namuose, štai raktai nuo namų, juos atiduodu tau. Jeigu kas nors man nutiktų, nueik j mano namus, atrakink juos ir papasakok žmonai, kas man nutiko...
Po kelių valandų Laisvūnas jau buvo aerouoste. Kai su grupe keleivių jis pasuko išėjimo link, staiga išgirdo šaukianti Gabrielių.
- Klausyk, - šaukė tas iš toli, - tu supainiojai, davei man ne tuos raktus! Jie netinka tavo namų durų spynai!..
Tad pakelkime taurę už tuos žmones, kurie, patikėdami savo draugams paslaptis, patikėtų jiems ir savo tikruosius raktus!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-pasitikejima-draugaisn.html