Sveikinimai - Įvairūs

Už ištikimybę
Šeima gavo du kelialapius į poilsio namus prie Juodosios jūros. Tačiau taip nutiko, kad vyro darbovietėje iškilo nenumatytų problemų ir jis niekaip negalėjo važiuoti prie jūros. Tada jis kilniadvasiškai patarė žmonai vienai važiuoti į kurortą ir sutiko, kad kitą kelialapį ji pati pasiūlytų kuriai nors savo geriausiai draugei. Netrukus žmona išvažiavo prie jūros su savo ištikima drauge.
Po kurio laiko vyras atsitiktinai sužinojo, kad tuo pačiu metu ir tame pačiame kurorte atostogavo ir viena jo bendradarbė. Paskatintas savininkiškų instinktų, jis nieko nenutuokiančios bendradarbės ėmė klausinėti apie kurortą, itin domėtis pajūrio moraliniu klimatu. Plepi moteris ne tik viską mielai pasakojo apie atostogas, bet kartą atsinešė ir grupinę nuotrauką, kurioje tarp kitų poilsiautojų vyras pamatė ir savo žmonos atvaizdą. Bendradarbė paniekinamai ėmė pasakoti, jog daugelis moterų tuoj pat užmezgė rizikingas kurortines pažintis.
- Ir šita taip pat? - lūžtančiu balsu paklausė vyras, pirštu rodydamas į savo žmonos atvaizdą.
- O ne, - „nuramino" bendradarbė. - Ši moteris pasirodė besanti viena iš nedaugelio padorių žmonų: kai tik atvažiavo su savo vyru, taip ir nesiskyrė su juo nė minutei...
Tad išgerkim už ištikimybę.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-istikimybeseima-gavo-d.html

Už mūsų liežuvius
Kartą vienas karalius savo valstybės maisto ministrui įsakė surasti ir jo stalui patiekti valgį, gardesnio už kurį nėra pasaulyje.
Ministras nuėjo į turgų ir nupirko liežuvį, kuris kitą dieną buvo paruoštas ir patiektas karaliaus pietums. Krašto valdovas buvo sužavėtas tokiu skaniu patiekalu. O netrukus ministras vėl gavo naują karaliaus užsakymą — pagaminti valgį, kartesnio už kurį nėra pasaulyje.
Ministras vėl nuėjo į turgų ir vėl nupirko... liežuvį. Karalius buvo nustebintas:
- Aš pageidavau kartaus patiekalo, o tu vėl atnešei tą patį liežuvį. Kaip gi taip?
Tada ministras paaiškino:
- Valdove, pasaulyje nėra nieko maloniau už protingus žodžius ir nėra nieko karčiau už kvailus, neprotingus žodžius. Viskas priklauso nuo liežuvio...
Mano tostas už tai, kad mokėtume protingai elgtis savo liežuviu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-musu-liezuviuskarta-vi.html

Už moteriško charakterio pastovumą
Kartą vakare į telegrafo punktą įbėgo moteris ir virpančiu balsu paprašė telegramos blanko. Ji skubiai parašė telegramos tekstą, perskaitė, suplėšė blanką, ir vėl paprašė kito blanko. Bet - vėl parašė, perskaitė ir vėl suplėšė. Pagaliau ji parašė trečiąją telegramą ir paprašė ją kuo greičiau pasiųsti. Kai moteris, pasiuntusi telegramą, išėjo, telegrafistas pasidomėjo, kas gi buvo rašoma visose trijose telegramose.
Štai kas buvo parašyta pirmojoje:
— Viskas baigta, nenoriu daugiau matyti tavęs. Antrojoje telegramoje buvo toks tekstas:
— Nebandyk daugiau rašyti man ar ieškoti manęs. O trečioji telegrama buvo tokio turinio:
— Nedelsdamas atvažiuok artimiausiu traukinio maršrutu. Laukiu atsakymo.
Tad pakelkime taurę už moteriško charakterio pastovumą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-moterisko-charakterio-.html

Už vyriško charakterio pastovumą
Gatve ėjo moteris. Vyriškis dėmesingu žvilgsniu pažvelgė į ją ir nusekė paskui moterį. Moteris stabtelėjo ir pasidomėjo:
- Kodėl jūs mane sekate?
- Todėl, kad aš jus įsimylėjau.
- Kodėl jūs staiga įsimylėjote mane? — Paklausė moteris. — mano sesuo šimtąsyk gražesnė už mane, antai ji eina... Prieikite prie jos ir prisipažinkite jai meilėje.
Vyriškis grįžo atgal ir pamatė reto bjaurumo moterį. Nusivylęs jis pasivijo pirmąją moterį ir ėmė jos klausinėti, kodėl ši taip žiauriai apgavusį jį.
- Aš taip padariau todėl, - pasakė ji, - kad jūs sakėte netiesą. Jeigu jūs būtumėte iš tiesų mane įsimylėjęs, kam gi jums reikėjo bėgti ieškoti kitos moters?
Tad pakelkime taurę už vyriško charakterio pastovumą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-vyrisko-charakterio-pa.html

Už protą
Garlaiviu plaukė pirklys ir mokslininkas. Pirklys buvo nepaprastai turtingas ir su savimi vežėsi daug prekių. Mokytas gi žmogus nieko su savimi neturėjo. Jūroje kilo audra, ir garlaivis ėmė skęsti. Iš visų jo keleivių išsigelbėjo tik pirklys ir mokslininkas. Šiaip ne taip jie išsikapstė iki kranto. Matydamas paniurusį mokslininką, pirklys ir sako jam:
- O ko gi tau liūdėti? Aš visas vertybes praradau, o tavo visi turtai — juk tavyje.
Tad pakelkime taures už tą turtą, kurio negalime pamesti - už protą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-protagarlaiviu-plauke-.html

Už žmonų išmintingumą
Kelių policijos patrulis sustabdė mašiną, kurios vairuotojas pravažiavo gatvių kryžkelę degant raudonai šviesoforo šviesai. Tačiau inspektorius nespėjo pradėti rašyti baudos kvitą, kai iš mašinos pasigirdo šaižus moteriškas balsas:
- Acha! Ar aš nesakiau? Ar aš tavęs nebariau, kai važiavai viršydamas greitį, kai kirsdavai skiriamąją juostą, kai akiplėšiškai pažeidinėjai kelių eismo taisykles, kai elgeisi taip, tarsi koks prityręs kelių chuliganas? Taip tau ir reikia! Žinosi manęs neklausyti!..
- Kas ši moteris, kalbanti jūsų mašinoje? - pasiteiravo kelių policijos inspektorius.
- Tai mano žmona, - liūdnai atsakė vairuotojas.
- Tuomet važiuok laimingai, mielas drauge, - užjaučiančiai pasakė inspektorius, plėšydamas baudos protokolą, - Ir tegu Dievas suteikia tau stiprybės ir kantrybės...
Tad pakelkime taurę už savo žmonas, kurios, net to nenorėdamos, kartais išgelbsti savo vyrus nemaloniose situacijose!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-zmonu-ismintingumakeli.html

Už padavėjus
„Linksmų plaučių" vyrukas kartą važiavo pro nedidelį miestelį ir ant vietinio restorano durų pamatė tokį skelbimą: „Už vieną litą čia galite gauti bet kokį sumuštinį".
Suvokęs, kad su šitokia reklama jis gali gardžiai pajuokauti, keliauninkas užsuko į restoraną. Ir tuoj pat užsakė sumuštinį su... dramblio mėsa.
Restorano padavėjas nė kiek nesutriko, tik nuolankiai pasiteiravo:- Jums sumuštinį su balta ar su juoda duona?
- Su juoda, - atsakė keliauninkas.
- Su salotomis ar be?
Padavėjas nuskubėjo į virtuvę, bet po kelių minučių grįžo atgal.
- Atleiskite, bet tokio sumuštinio aš jums negalėsiu atnešti.
- Betgi ant jūsų restorano durų aiškiai parašyta, jog čia galima gauti bet kokį sumuštinį, — pakeldamas toną pradėjo keliauninkas. - Tai kodėl jūs negalite man atnešti sumuštinio su dramblio mėsa?..
Ir padavėjas, nė kiek nesutrikęs, atsakė:
- Todėl, mielas kliente, jog iki restorano darbo pabaigos liko tik dešimt minučių, ir virtuvės šefas nenori pradėti naują dramblį...
Tad pakelkime taurę už išradingus padavėjus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-padavejus„linksmu-pl.html

Už gerą vardą žmonos akyse
Į vietinio laikraščio redakciją užsuko ponas Jonaitis ir paprašė išspausdinti tokio turinio skelbimą: „Sumokėsiu tūkstantį litų tam, kuris suras ponios Jonaitienės katiną".
Redakcijos reklamos skyriaus darbuotojai nustebę klausė:
- Už kažkokį katiną siūlote tokią didelę sumą?!.
- Niekas tų litų ir negaus, - prisipažino ponas Jonaitis. - Šitą katiną aš pats savo rankomis vakar nuskandinau. Bet užtat kaip mano autoritetas pakils žmonos akyse!..
Tad pakelkime taurę už tuos vyrus, kurie net savaip elgdamiesi, sugeba savo žmonų akyse išlaikyti gerą vardą...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-gera-varda-zmonos-akys.html

Už mokesčių inspektorius
Žmogus, eidamas gatve, išgirdo baisius riksmus, šaukiančius pagalbon. Jis ryžtingai puolė į namą, iš kurio sklido pagalbos šauksmai. Verkdama namo šeimininkė paaiškino, jog jos vaikas netikėtai prarijo penkiadešimties centų monetą. Praeivis griebė berniuką, pakėlė jį už kojų ir ėmė įnirtingai purtyti. Po kelių minučių moneta iškrito iš purtomo berniuko burnos. Moteris puolė dėkoti pagalbą suteikusiam žmogui.
- Daktare, - sakė ji, - pats likimas pasiuntė jus prie mūsų namo. Jūs taip profesionaliai sugebėjote išpurtyti monetą iš vaiko burnos. Ačiū Jums, daktare!
- Bet, ponia, aš joks daktaras, - kukliai atsiliepė praeivis. - Aš esu mokesčių inspektorius...
Tad pakelkime taurę už mokesčių inspektorius, kurie sugeba surinkti kiekvieną centą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-mokesciu-inspektoriusz.html

Už išradingumą
Petras su draugais, susirinkusiais jo bute, šventė gimtadienį. Kai žmona išėjo į virtuvę ruošti karštų patiekiu, Petras ėmė guostis:
- Aš jau seniai pastebėjau, jog mano žmona neturi jokio skonio. Bet štai užvakar ji apsivilko tokią pasibaisėtinai bjaurią suknelę, jog man tiesiog trūksta žodžių jai apibūdinti. Žinoma, aš neišdrįsau jai tiesiai pasakyti apie tai, bet kai ji išėjo į gatvę ir aš, pažvelgęs pro langą, pamačiau, kaip...
Tuo metu į kambarį netikėtai įėjo Petro žmona.
- Ir kas svarbiausia, — nė kiek nesutrikęs tęsė pasakojimą Petras, - šitą vargšą katinėlį jie rado pačioje televizijos bokšto viršūnėje...
Pono Petro žmona taip ir nesuprato, kas privertė visą kompaniją taip gardžiai ir vieningai nusikvatoti.
Tad pakelkime taurę už tuos vyrus, kurie visada randa išeitį iš pačių netikėčiausių situacijų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-isradingumapetras-su-d.html