Sveikinimai - Įvairūs


Už tiesas
Gyveno kartą kalnuose medžiotojas. Nieko nepešęs medžioklėje jis nusiminęs grįžo namo. Ir tik netoli namų jam pavyko pagauti mažą paukštelį, kuris. patekęs į medžiotojo rankas, prabilo žmogišku balsu:
Nežudyk manęs, medžiotojau. Aš tau pasakysiu tris dideles tiesas.
Medžiotojas sutiko ir paukštelį paleido. Jis nutūpė aukštai ir tarė:
Pirmoji tiesa tokia: niekuomet nesigailėk to. ko nebesugrąžinsi.
Po to paukštelis paskrido dar aukščiau ir tarė:
- Antroji tiesa: niekuomet netikėk tuo, kas yra neįmanoma.
Ir tik po to, nuskridęs į pačią medžio viršūnę, paukštelis sušuko:
- Tu paleidai mane, kvailas medžiotojau, o tuo tarpu mano snapelyje buvo du didžiuliai briliantai.
Medžiotojas suėmė galvą rankomis ir ėmė rėkti:
- O, protingas paukšteli, sugrįžk! Ar bent jau pasakyk trečią tiesą!
Paukštelis tik nusijuokė:
- Kam tau reikalinga trečioji tiesa, kvaily. Kaip mano mažame snapelyje galėtų tilpti du didžiuliai briliantai?! Tu jau pamiršai dvi pirmąsias tiesas: niekuomet nesigailėk to, ko nebesugrąžinsi, ir niekuomet netikėk tuo, kas yra neįmanoma.
Tad siūlau tostą už tas dvi dideles tiesas, kurias padiktavo mažas paukštelis!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-tiesasgyveno-karta-kal.html

Už išmonę
Vienas caras labai, labai mylėjo savo žirgą. Kartą jis prisipažino:
- Aš nukirsiu galvą tam, kuris praneš man apie žirgo mirtį!
Praėjo daug metų ir žirgas nugaišo. Niekas nedrįso carui pasakyti šios žinios, nes visi bijojo prarasti savo galvą. Pagaliau vienas iš žirgyno prižiūrėtojų ryžosi šiam žingsniui. Jis puolė ant kelių prieš carą ir tarė:
- Jūsų Didenybe, Jūsų žirgas...Jūsų mylimas žirgas...
- Nugaišo? - sušuko caras.
- Tai jūs pasakėte, Jūsų Didenybe, aš to nesakiau! Siūlau tostą už išmonę, kuri pagelbsti mums sunkiomis akimirkomis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-ismonevienas-caras-lab.html

Už moteriškos natūros suvokimą
Caras turėjo jauną ir gražią dukrą, kuri anksti tapo našle ir be galo liūdėjo. Tuomet caras paskelbė:
- Kas pralinksmins mano dukrą, tas galės ją vesti ir dar gaus kraičio - pusę karalystės!
Daug susirinko norinčių išbandyti laimės, bet niekam nesisekė: caraitė vis verkė ir liūdėjo. Ašaros byrėjo ir byrėjo.
Tuomet iš tolimo kaimo atėjo jaunikaitis, atidžiai pažiūrėjo į caraitę ir tarė:
- Keistas dalykas: caraitė vis sėdi toje pačioje pozoje, į sveikinimus neatsako, ašaros be perstojo krenta į tą pačią krūtinės vietą. Negali būti, kad taip verktų gyva moteris! Care - tėveli, tu vietoj dukros čia mums rodai tik jos statulą!
Caras nusišypsojo:
- Tu teisus! O taip aš padariau todėl, kad savo dukrai norėjau rasti vyrą, kuris suvoktų moterišką natūrą. Pasirodo, tu tai gali.
Tad siūlau tostą už moteriškos natūros suvokimą!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-moteriskos-naturos-suv.html

Už vadovus
Vienoje įstaigoje tarpusavyje susiginčijo moterys bendradarbės. Numalšinti įsiliepsnojusio konflikto buvo pakviestas įstaigos vadovas. Bet moterys ir toliau vaidijosi, net neleisdamos įsiterpti vadovui. Netekęs kantrybės viršininkas garsiai suriko:
- Tylos!
Ir kai moterys nuščiuvo, pasakė:
- Dabar tegul pirmoji pradeda kalbėti seniausioji iš jūsų...
Visos tylėjo... Taip baigėsi ginčas.
Tad pakelkime taurę už išmintingus vadovus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-vadovusvienoje-istaigo.html

Būkime sveiki
Vienas senas, išmintingas gruzinas taip kalbėjo:
- Jei nori būti laimingas vieną dieną - nusigerk. Jei nori būti laimingas vieną savaitę - susirk šiam laikui. Jei nori būti laimingas vieną mėnesį - vesk. Jei nori būti laimingas vienerius metus - susirask meilužę. Jei nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sveikas, brangusis!
Tad būkime sveiki!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukime-sveikivienas-senas.html

Už galvą ant pečių
Vieno žmogaus šeimoje vienas po kito gimė vaikai. Bet vis dukros ir dukros. O šeimininkas taip troško išvysti sūnų. Ir kiekvienas jo pažįstamas, kiekvienas jo kaimynas negailėjo jam patarimų, kaip ir ką daryti, kad šis pagaliau susilauktų sūnaus. Taip jam patarinėjo, jog šis neiškentęs pagaliau tarė:
— Pakaks, tų patarimų aš tiek prisiklausiau, jog nebemoku to daryti, ką mokėjau...
Tad pakelkime taurę už tai, kad kiekvienas turėtume galvą ant pečių ir eitume savo keliu!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-galva-ant-peciuvieno-z.html

Už šeimininkę
Auksas ar sidabras patys savaime nieko nereiškia. Svarbu, kad meistras turėtų auksines rankas.
Tad pakelkime taurę už šito namo šeimininkų auksines rankas!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-seimininkeauksas-ar-si.html

Už teoriją ir praktiką
Sakoma, kad žmogus pirmiausia privalo išmokti teoriją, o vėliau jau įgyti praktikos. Meilėje viskas atvirkščiai: seoretikais tampama tada, kai visa praktika jau baigėsi...
Tad pakelkime taurę už tai, kad teorija niekada nesikirtų nuo praktikos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-teorija-ir-praktikasak.html

Už kūrimo meną
Išminčiaus paklausė:
- Kodėl draugai taip lengvai tampa priešais, o štai priešą paversti draugu labai sunku?
- Bet juk lygiai taip pat ir namą lengviau nugriauti, nei jį pastatyti, — atsakė išminčius. - Ir indą sulipdyti kur kas sunkiau, nei jį sudaužyti. Ir pinigus išleisti daug lengviau, nei juos užsidirbti.
Tad siūlau tostą už tai, kad mes kurtume, o ne griautume, nors kūrimo menas kur kas sunkesnis...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-kurimo-menaisminciaus-.html

Teisme nagrinėjama byla: kaltinamas vyriškis, iš jaunos merginos pavogęs keliasdešimt litų. Teisėjas klausia nukentėjusios:
— Ar jūs tvirtinate, kad vagišius pinigus ištraukė tiesiog iš jūsų kelnaičių?
— Taip, gerbiamas teisėjau!
— Tai kodėl jūs nepasipriešinote?
— Matote, - rausdama ėmė teisintis mergina, - aš nemaniau, kad jį domina pinigai!..
Tad pakelkime taurę už vyriškius, kurių nedomina pinigai!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teisme-nagrinejama-byla-k.html