Sveikinimai - Įvairūs

Už pagarbą kitų elgesiui
Teisme nagrinėjama ištuokos byla. Teisėjas kreipiasi į vyriškį:
— Jūsų žmona tvirtina, kad jūs grubiai elgiatės su ja ir kad gyvenimas kartu su jumis jai tapo nepakenčiamas. Kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti ir kuo pasiteisinti?
— Gerbiamas teisėjau, visa tai yra gryniausias šmeižtas. Aš dabar pasakysiu visą tiesą! Žmona į miegamąjį atsivedė ožką ir ėmė reikalauti, kad aš gyvenčiau greta tos nelemtos ožkos. Galite sau įsivaizduoti, koks nemalonus kvapas atsirado miegamajame! Šito aš negalėjau pakęsti!
— Na, o ar jūs nebandėte praverti miegamojo lango? - atsargiai pasiteravo teisėjas.
— Ką jūs! — atrėžė vyriškis. — Tuomet iš miegamojo būtų išlakstę visi mano balandžiai!..
Tad pakelkime taurę už tai, kad kitų poelgius vertintume tik per savo poelgių bei manierų prizmę!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-pagarba-kitu-elgesiuit.html

Kak nepasikliautume reklama
Automėgėjas, neslėpdamas savo didžiulio nusivylimo, atvažiuoja j vieną Klaipėdos techninio aptarnavimo stotį ir kreipiasi į jos savininkus klausiniu:
- Ar jūs negalėtumėte man paaiškinti štai tokios situacijos? Buvau Vilniuje, automobilių parodoje, ir ten nusipirkau puikiausią karbiuratorių, kuris, kaip teigė jo reklamuotojai, padės man sutaupyti net 50% benzino...
- Na ir kas? - kol kas nesupranta prašymo klaipėdiečiai.
- Toje pat parodoje aš nusipirkau variklio užvedimo elektroninį priedėlį, kuris padeda sutaupyti 40% benzino...
- Hm... — vis dar gūžčioja stoties darbuotojai.
- Ir dar įdėjau naują dujų išmetimo vožtuvą, kuris sutaupo 30% benzino...
- Vadinasi, - pagaliau suvokia prašymo esmę klaipėdiečiai, - visos šios naujos ir plačiai reklamuojamos detalės turėjo jums padėti sutaupyti 120% degalų!
- Teisingai! — sušunka iš džiaugsmo vairuotojas, suvokęs, kad techninio aptarnavimo stoties darbuotojai jį pagaliau suprato. — Bet kaip paaiškinti tą faktą, jog išvažiuodamas iš Vilniaus aš pripyliau pilną benzino baką, o dabar, atvažiavęs į Klaipėdą, supratau, kad jis tuščias?!
Tad pakelkime taurę už tai, kad kasdienėse situacijose mes kuo mažiau aklai pasikliautume reklamos žavesiais!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kak-nepasikliautume-rekla.html

Už mokesčių inspektorius
Du galiūnų čempionai sėdėjo bare ir, gerdami sultis, gyrėsi savo neįveikiama jėga bei stiprumu.
Vienas iš jų paėmė citriną, išspaudė iš jos sultis ir, mosuodamas savo galingomis rankomis, tarė:
- Tūkstantis litų tam, kuris iš šios citrinos išspaus nors vieną lašą sulčių!
Antrasis galiūnas paėmė tą išspaustą citriną į savo rankas ir pradėjo spausti. Bet visos pastangos — veltui! Nė lašo!
Tuomet prie galiūnų priėjo nedidukas akiniuotas žmogutis ir tarė:
- Leiskite, aš pabandysiu!
Nustebę galiūnai atidavė jam tą citriną ir tiesiog aiktelėjo pamatę, kaip iš žmogelio spaudžiamos citrinos pradėjo tekėti ištisa sulčių srovelė!.. Visuotinis pasigėrėjimas, plojimai! Nugalėtoju tapęs žmogelis kukliai prisistatė:
- Pranas Legutis, mokesčių inspektorius...
Tad pakelkime taurę už mokesčių inspektorius, kurie sugeba išspausti jau išspaustus dalykus!..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-mokesciu-inspektoriusd.html

Nepersistenkime
Jaunas juristas nusprendė imtis privataus verslo. Įsirengė kontorą, pasisamdė gražią sekretorę. Belaukdamas pirmųjų klientų, jis taktiškai įspėjo sekretorę, kad ši klientų akivaizdoje demonstruotų esanti labai užsiėmusi ir turinti daug darbų.
Kai tik j juristo kontorą užėjo žmogus, sekretorė bematant čiupo telefono ragelį ir ėmė kažkam aiškinti juridinius reikalus. Po to, padėjusi ragelį, sekretorė kreipėsi į klientą:
- Kuo galėtume būti jums naudingi?
- Matote, - mandagiai pradėjo gerokai sutrikęs klientas, - aš esu iš telefonų stoties ir atėjau jūsų aparatą įjungti į telefonų tinklą...
Tad pakelkime taurę už tai, kad vykdydami viršininkų nurodymus, nepersistengtume ir neperlenkume lazdos!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nepersistenkimejaunas-jur.html

Už šaltakraujiškumą
Viešbučio baras. Į jį užsuka du madingai apsirengę jaunuoliai. Vienas iš jų užsako dvi taureles konjako, kavos ir barmenui paduoda penkiasdešimties litų kupiūrą. Gauna grąžą, po to tą patį pakartoja antrasis džentelmenas; jis taip pat užsako konjako, kavos ir, padavęs penkiasdešimties litų kupiūrą, gauna grąžą. Pasivaišinę džentelmenai išeina iš baro. Po kelių minučių j barą tiesiog jskrieja panašus į detektyvą jaunuolis ir paslaptingai sušnabžda:
- Ar pas jus buvo užsukę du jaunuoliai su penkiasdešimties litų kupiūromis?
- Taip, - sunerimęs atsako barmenas.
- Aš taip ir maniau, - atsidūsta vyriškis ir paprašo parodyti jam tas dvi kupiūras. Gavęs jas „detektyvas" kruopščiai jas tyrinėja su lupa ir netikėtai klausia barmeno:
- Ar jus pažintumėte tuos du jaunuolius?
- Žinoma, taip... Jie buvo apsirengę... „Detektyvas" staiga nutraukia barmeną, liepia užsimesti paltą ir bėgti paskui jį. Pats „detektyvas" bematant dingsta tarpduryje.
Išėjęs barmenas suvokia, kad ir to „detektyvo" su šimtu litų, ir anų dviejų jaunuolių pėdos jau seniai ataušusios...
Pakelkime taurę už tai, kad strimgalviais nepultume vykdyti įtartinų užgaidų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-saltakraujiskumaviesbu.html

Už džentelmeniškumą
Amerikiečių kosminis laivas nuskrido į Mėnulį. Ekipažą sudarė trys baltaodžiai ir vienas juodaodis. Kai jie susiruošė grįžti žemėn, kažkas atsitiko varikliui. Komandos vadovas sukvietė ekipažą ir pareiškė:
- Laivas kol kas negali pakilti. Vienas iš mūsų turi aukotis ir likti Mėnulyje. Ar yra savanorių?
Savanorių, žinoma, neatsirado. Tuomet laivo vadas nutarė išrinkti auką pagal išsilavinimo lygį. Visi sutiko.
- Štai tu, Smitai, pasakyk, kaip vadinosi dalykas, su kurio pagalba karo metais buvo sunaikintas japonų miestas su tūkstančiais gyventojų?
- Atominė bomba, kapitone, - atsakė Smitas.
- Teisingai, Smitai. O tu, Braunai, - kreipėsi į kitą baltaodį vadas, - pasakyk, kaip vadinosi tas miestas.
- Hirosima, - išpyškino Braunas.
- Puiku, - pagyrė vadas ir kreipėsi į juodaodį: - O tu, Ciceronai, išvardyk visų žuvusiųjų pavardes bei profesijas...
Tad pakelkime taurę už tai, kad norėdami susidoroti su nemėgstamu žmogumi, padarytume tai džentelmeniškai ir surengtume jam išminties egzaminą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-dzentelmeniskumaamerik.html

Už sąžiningumą
Rytų išminčius kartą aplankė kalėjimą, kuriame už įvairias bausmes kalėjo dvidešimt nuteistųjų.
- Už ką gi sėdite? - pasiteiravo išminčius.
Devyniolika iš dvidešimties nuteistųjų, vienas kitą perrėkdami, ėmė prisiekinėti, jog kalėjime jie atsidūrę be jokios kaltės, tiesiog dėl teisėjų aplaidžių klaidų. Ir tik dvidešimtasis kalinys sąžiningai prisipažino, jog jis kalėjime atliekąs bausmę už įvykdytą vagystę.
Ir išminčius įsakė tuoj pat paleisti į laisvę šį, dvidešimtąjį kalinį, tardamas:
- Šis kalinys gali turėti blogą įtaką visiems kitiems sąžiningiems žmonėms, čia atliekantiems bausmę.
Tad siūlau tostą už žmones, kurių sąžiningumas padeda jiems išlikti laisviems!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-saziningumarytu-isminc.html

Kad bičiuliai neapaktų
Vienas žmogus, šauniai bekildamas karjeros laiptais, pagaliau pelnė ministro titulą. Apie jo naująjį paskyrimą sužinojo ir jo ištikimasis draugas Petras. Sužinojęs tuoj pat nuskubėjo į ministeriją pasveikinti ministro kėdėn sedusio savo bičiulio. Bet naujasis valdininkas, dėbtelėjęs šaltu žvilgsniu, grubiai paklausė Petro:
— Kas tu toks? Aš tavęs nepažįstu!
Petras pasimetė, bet, nurijęs nuoskaudą, pasakė:
- Argi tu manęs nepažįsti? Aš gi tavo senas bičiulis. O atėjau aplankyti tik todėl, jog išgirdau esą tu nelauktai apakęs... Ir iš tiesų dabar įsitikinau - tu matantis aklasis...
Tad siūlau šį tostą už tai, kad mūsų bičiuliai neprarastų regėjimo ir neapaktų, nors ir pačius prestižiškiausius postus jie pelnytų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-biciuliai-neapaktuvie.html

Už ištikimus draugus
Pavydus vyras ėmė įtarinėti, jog jo žmona turi meilužį. Nusamdė jis privatų seklį ir paprašė jo kurį laiką pasekti žmoną. Po kelių savaičių seklys susirado šeimininką ir įteikė jam vaizdo kasetę, kurioje buvo skrupulingai užfiksuoti žmonos nusikaltimai.
— Štai jums žmonos neištikimybės įrodymai, — kalbėjo seklys. — Ir žinote, kas jos mylimasis? Ogi pats geriausias jūsų draugas...
Seimininkas peržiūrėjo juostą. Ir tikrai — vaizdai rodė jo žmoną teatre, kine, pliaže, restorane. Sukrėstas ir apstulbęs jis prarado kalbos jausmą ir tik be perstojo niurnėjo: „Negali būti, to negali būti, aš netikiu, negali būti"...
- Kodėl negali būti? — įsižeidė seklys. — Juk aš jums atnešiau dokumentinius įrodymus!
Aš ne apie tai kalbu, - atsakė šeimininkas. - Aš tiesiog įsivaizduoti negalėjau, jog mano žmona gali būti tokia linksma ir džiaugsminga...
Tad siūlau tostą už ištikimus savo draugus, kurie suteikia džiaugsmo mūsų žmonoms...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-istikimus-drauguspavyd.html

Už vaikus
Į buvusią Tarybų Sąjungą atvažiavo žymus japonų pramonininkas. Prieš išskrendant jam j savo Tėvynę, prie lėktuvo trapo japoną apspito didelis būrys tarybinių žurnalistų ir ėmė klausinėti:
- Kas jums labiausiai patiko mūsų šalyje?
- Man labai patiko vaikai.
- Na, o kas dar jums patiko mūsų šalyje,- neatlyžta žurnalistai.
- Jūsų šalyje puikūs vaikai,- nepasiduoda japonas.
- Vaikus mes taip pat mylime, - pyktelėjo žurnalistai. — O kas jums labiausiai patiko?
- Pats nuostabiausias dalykas jūsų šalyje - vaikai,- neatlyžo ir japonas. - O visa tai, ką jūs darote rankomis -labai, labai blogai...
Tad siūlau tostą už mūsų vaikus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uz-vaikusi-buvusia-tarybu.html