Sveikinimai - Vestuvės

Augo ąžuolėlis

Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitėlis.

Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Rūpinosi tėvužėlis,
Kad jo mažas sūnaitėlis.

Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,
Nesirūpink, tėvužėli,
Užaugs tavo sūnaitėlis.

Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis,
Užaugs tavo sūnaitėlis
Bus Lietuvos kareivėlis.

Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man nereikia kareivėlio,
Man tik reikia artojėlio.

Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nepabuvęs kareivėliu,
Nebus geras artojėlis.

Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Augo girioj liepužėlė,
Pas močiutę dukružėlė.

Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukružėlė.

Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,
Nesirūpink, motinėle,
Užaugs tavo dukružėlė.

Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Užaugs tavo dukružėlė,
Bus Lietuvos šokėjėlė.

Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man nereikia šokėjėlės,
Man tik reikia audėjėlės.

Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nepabuvus šokėjėle,
Nebus gera audėjėlė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/augo-azuolelisaugo-girioj.html

Augo sode klevelis


Augo sode klevelis,
Augo sode žaliasai,
Po tuo klevu, po žaliuoju,
Gul bernelis jaunasai.

Nepapūski, vėjeli,
Nepapūski, šiaurasai,
Nepajudink klevo šaką,
Nepabudink bernelio.

Ir papūtė vėjelis,
Ir papūtė šiaurasai,
Pajudino klevo šaką,
Pabudino bernelį.

Kelkis, kelkis, berneli,
Gana ilgai miegoti:
Laikas stoti tau į kovą,
Ginti laisvę Lietuvos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/augo-sode-klevelisaugo-so.html

Bijūnelis žalias

Bijūnelis žalias,
Bijūnėlis gražus,
Bijūnėlio žali lapai,
Raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenkiau,
Gražų žiedą skyniau,
Gražiais žiedais bijūnėlio
Galvelę dabinau.

Einu per kiemelį
Į rūtų darželį
Ir sutikau bernužėlį
Vyšnelių sodely.

Bernužėlis jaunas,
Bernužėlis gražus,
Bernužėlio kaip bijūno
Raudoni veideliai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bijunelis-zaliasbijunelis.html

Ant kalno karklai siūbavo

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Pakalnėj vanduo liūliavo,
Liūliavo liūliavo.

Tenai vaikščiojo mergelė,
Ten vaikščiojo mergužėlė,
Balta graži lelijėlė,
Lelija lelija.

Štai ir atjojo bernelis,
Ir atjojo bernužėlis,
Baltas gražus dobilėlis,
Dobilas dobilas.

Mergele mano jaunoji,
Mergele mano jaunoji,
Kur šią naktelę nakvosi,
Nakvosi nakvosi?

Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Aukštoj tėvelio klėtelėj,
Močiutės margoj lovelėj,
Lovelėj lovelėj.

O ar priimsi ir mane,
O ar priimsi ir mane,
Į klėtužę pas save,
Pas save, pas save?

Turiu kurtelius lojančius,
Turiu kurtelius lojančius,
Senus tėvelius girdinčius,
Girdinčius girdinčius.

Lakink kurtelius, tai nelos,
Lakink kurtelius, tai nelos,
Migdyk tėvelius - negirdės,
Negirdės negirdės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ant-kalno-karklai-siubavo.html

Eisim, broleliai, namo namo

Eisim, broleliai, namo namo,
Jaunieji broleliai, namo namo,
Rasim tėvelį belaukiantį,
Rankoje dirželį belaikantį.

Eisim, seselės, namo namo,
Jaunosios seselės, namo namo.
Rasim močiutę belaukiančią,
Rankoje rykštelę belaikančią.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/eisim-broleliai-namo-namo.html

Kai aš turėjau kaime mergelę

Kai aš turėjau kaime mergelę,
Ėjau lankyti kas vakarėlis,
Oily oilylia, oily oilylia,
Ėjau lankyti kas vakarėlis.

Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau,
Prikelt mergelės aš negalėjau,
Oily oilylia, oily oilylia,
Prikelt mergelės aš negalėjau.

Mergele mano, ko tu tylėjai,
Gal įsileidus kitą turėjai,
Oily oilylia, oily oilylia,
Gal įsileidus kitą turėjai?

Nei įsileidus kitą turėjau
Nuvargus buvau, miego norėjau,
Oily oilylia, oily oilylia,
Nuvargus buvau, miego norėjau.

Aš atsikėliau anksti rytelį
Radau pramintą sode takelį,
Oily oilylia, oily oilylia,
Radau pramintą sode takelį.

Radau pramintą sode takelį
Žinau, kad buvo mano bernelis,
Oily oilylia, oily oilylia,
Žinau, kad buvo mano bernelis.

Žinau, kad buvo mano bernelis,
Kad man atnešė aukso žiedelį,
Oily oilylia, oily oilylia,
Kad man atnešė aukso žiedelį.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-as-turejau-kaime-merg.html

Barė mane močiutė

Barė mane močiutė,
Barė mane senoji,
Kam apleidau darželį,
Pamylėjau bernelį.

Nebark manęs, močiute,
Nebark manęs, senoji:
Man darželis laikinai,
Bernužėlis - amžinai.

Barė mane tėvelis,
Barė mane senasai,
Kam apleidau žirgelį,
Pamylėjau mergelę.

Nebark manęs, tėveli,
Nebark manęs, senasai:
Man žirgelis laikinai,
O mergelė amžinai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bare-mane-mociutebare-man.html

Saulutė nusileido

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Jauna graži mergelė
Pro langelį žiūrėjo.

Ko sėdi prie langelio,
Ko rymai ant rankelių,
Ko neini į darželį
Skinti žalių rūtelių?

Nei man rūtelės skinti,
Nei vainikėlis pinti,
Man dieną naktį rūpi,
Kaip su berneliu būti.

Nušluostyk ašarėles,
Palaistyk rūtytėles
Sugrįš tavo bernelis
Iš svetimos šalelės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saulute-nusileidosaulute-.html

Oi, laukiau laukiau

Oi, laukiau laukiau
Šventos dienelės
Labai pasiilgau
Savo mergelės.

O kai sulaukiau
Subatvakarėlio,
Sėdau ant žirgelio,
Jojau pas mergelę.

- Oi tu berneli,
Kaipgi tu atjojai,
Tamsiojoj naktelėj
Ar nebijojai?

- Nebuvo laiko
Kada bijoti:
Labai pasiilgau
Skubinau joti.

Oi tu berneli,
Kam tu atjojai,
Aš jau kitą myliu
Ar nežinojai?

Žinot žinojau,
Užtai ir atjojau
Atsiimt žiedelio,
Kur dovanojau.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/oi-laukiau-laukiau-oi-lau.html

Žveng žirgelis lankoj

Žveng žirgelis lankoj,
juodbėrėlis lankoj,
Žiūri mano mergužėlė
Prasivėrus langą.

Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Ar tu žiūri, ar nežiūri
Tu nebūsi mano.

Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Kur tie žodžiai, tie mielieji,
Ką kalbėjom abu?

Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Nesisakyk motinėlei,
Kad kalbėjom abu.

Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Pažins mane motinėlė
Iš žalių rūtelių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zveng-zirgelis-lankojzven.html