Sveikinimai - Vestuvės

Mielas sūnau,
nepastebimai bėgo metai, tu suaugai, subrendai, ir štai išaušo svarbiausia diena tavo gyvenime vedybos. Šiandien tu parveši į mūsų namus dukrą. Taip, dukrą, nes tavo išrinktoji bus mums mylima dukra. Džiaugiamės, kad tu pamilai dorą, rimtą merginą. Tad ir tu, sūnau, turėsi būti jos vertas. Nuo šiandien privalėsi atsisakyti daugelio jaunatviškų aistrų. Nesigailėk jų! Tai jau praeitis! Drąsiai ženk pasirinktu keliu, tik šiukštu nepamiršk, kad jis nebus vien rožėmis klotas. Bet jei judu abu būsite kantrūs, gerbsite ir mylėsite vienas kitą, jokie likimo gaivalai jūsų neįveiks. Būk laimingas, sūnau!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mielas-sunau-nepastebimai.html

Sūneli,
rodos, tik vakar sūpavome tave ant rankų, rodos, visai neseniai lydėjome į pirmą klasę. Dabar tu jau suaugęs vyras, pasiryžęs žengti svarbiausią žingsnį gyvenime kurti šeimą. Tavęs laukia naujas ir sudėtingas gyvenimas. Bet jis nelyginant audringa jūra šaukia tave ir vilioja, žadėdamas nuvesti į stebuklingą pasakų šalį pas tavo išrinktąją:
Bures išskleidęs, tavo meilės laivas Palieka saugų uostą tėviškės namus, Jaunų dienų draugai pavymui moja Ir kelią laimina dangus.
Tau prieš akis ilga ilga kelionė Į tolius švytinčius per jūras ir audras. Drąsiau, sūnau, pirmyn, paskui svajonę. Mes linkime tau savo laimę rast.
Laiminame tave, brangus mūsų sūnau, linkine tau ir tavo būsimai žmonai mūsų marčiai santarvės, supratimo ir meilės. Tegul džiaugsmo saulė dosniai šildo jūsų namus, tegul laimės paukštė susiveja lizdą po jūsų langais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suneli-rodos-tik-vakar-su.html

Prašau šių namų šeimininko didelės malonės priebėgos ir nakvynės man ir mano mieliausiųjų bičiulių pulkui. Sakau tiesiai, jog esame didžiai išvargę, baisiai pailsę, mat ilgą kelią sukorėme, kol pasiekėme šią linksmą ir malonią vietą. Keliavom per juodas ir tamsias girias, tenai paklydom, šalčius ir lietų kentėjom, per gilius vandenis plaukėm, per kupstus kepėstavom, per raistus pūkštavom, kol atradom šią šaunią vietelę, žydintį sodelį, kol išgirdom skambias dainas aidint. O arčiau priėję išvydom ir pulką puikių panelių, skaisčių rožių ir lelijų. Kužda mano širdis, jog tame gražiame gėlyne tarp rožių ir lelijų žaliuoja ir žalioji rūtelė skaisčiausioji mergelė, kurios ieškoti ir esu žalio diemedžio siųstas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prasau-siu-namu-seiminink.html

Miela dukra, štai ir į mūsų namų duris pasibeldė sveteliai. Atkurnėjo, atlalėjo tavęs išsivesti. Liūdna skirtis su tavimi. Tačiau mes labai laimingi, nes tu pamilai gerą, darbštų, dorą žmogų. Tikime, kad tavo išrinktasis bus mums kaip sūnus, tad drąsiai atiduodame jam tavo ranką. Linkime, kad jums niekuomet netektų abejoti dėl šio sprendimo, kad jūs sukurtumėte jaukius namus, kad niekuomet nepristigtų išminties įveikti kivirčus, nepasiduoti nesėkmėms. Atsiminkite, ką sakė mūsų senoliai: "Savų namų ir dūmai saldūs". Tad kantriai, po šapelį vykite savo lizdą, padovanokite mums visą pulką vaikaičių... O mes, tėvai, linkime jums neblėstančios meilės ir didelės laimės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-dukra-stai-ir-i-mus.html

Miela dukrele, šiandien krenta ir vysta tavo jaunystės žiedai. Prašyk Aukščiausiojo malonės, kad nenukristų jie ant dulkėtojo kelelio, į juodą purvelį. Maldauk, kad pakylėtų juos laimės vėjelis, kad sugautų laimės paukštelis ir nuneštų tan medelin, kur visi paukštukėliai linksminas. O dabar padėkokim tam šaunių bernelių pulkeliui, kad negailėjo savo žingsnelių ir sutiko padėt, patarnaut šitam jaunikaičiui. Jaunasai berneli, pavedam tau savo dukrelę ir prašom, kad didelės valios ant jos neturėtum, neskriaustum, saugotum ir mylėtum.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-dukrele-siandien-kr.html

Štai vainikas, supintas ne iš perlų ar deimantų, bet iš žaliųjų rūtų, glamonėjančių akis, o tau, jaunoji, šiandien jis turi būti garbingas papuošalas. Nieko pasaulyje nėra natūralesnio kaip sutuoktuvės, ir Dievas, sukūręs dangų, žemę ir žvaigždes, žmonių laimei pats tas sutuoktuves patvirtino. Tu, jaunoji, nors išeini iš tėvo ir motinos namų, bet visam amžiui gauni ištikimą draugą, kuris bus greta tavęs iki mirties. O tu, jaunasai, atmink, kad kaip skaisti saulė džiugina pasaulį, taip gera žmona džiugina vyrą. Lai susipina jūsų gyvenimo dienos kaip šio vainiko tamsūs lapeliai susipynė su šviesiais, visi jie vienodai patenkinti, nes apsikabinę vienas kitą. Ir nelaimes, kurias pakeičia džiaugsmai, ir džiaugsmus, kuriuos pakeičia nemalonumai, judu išgyvensite drauge, pasisemdami paguodos savo draugystėje ir meilėje. Džiaukimės, kad šiandien bažnyčioje susijungs pora vyras ir moteris, ir jie vienam kitam prisieks meilę ir ištikimybę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/stai-vainikas-supintas-ne.html

Kaip duonos riekė lūžta perpus, kaip sunokęs vaisius skyla pusiau, taip ir tavo gyvenimas, brangi dukrele, pasidalijo j dvi dalis. Pirmoji dalis, mergystė, jau pasibaigė, dabar išleidžiu tave į savarankišką gyvenimo kelią, nuo šiol tu suksi SAVO gyvenimo ratą, kuriame, kad ir linkiu tau visa ko geriausio, bus visko džiaugsmų ir bėdų, laimės trupinėlių ir rūpesčių. Bet nepamiršk, brangiausioji dukra, kad niekad nebus užartas takas į mūsų namus, jis niekad neužžels žole. Jei norėsi pasiguosti ar pasidžiaugti, paverkti ar pasijuokti, ateik j savo mergystės namus. Tu ir tavo šeima čia visada būsite laukiami. O dabar, dukrele, paduok ranką savo išrinktajam ir drąsiai ženkite naujuoju keliu. Telaimina jus Dievas!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-duonos-rieke-luzta-p.html

Brangūs vaikai, daug gražių žodžių, daug išmintingų pamokymų norėtume išlydėdami jums pasakyti... Bet šiandien tam ne laikas. Verčiau tegul prabyla poezija:

Svaigi jaunystė jau pražydo,
Svajonių rytas toks vaiskus...
Į kelią tolimą išlydim
Taip greit suaugusius vaikus...

Jauni sparnai plasnoja,
kelia Į šviesų tolį, o tenai
Tarytum saulė auksu žėri
Dvi širdis jungiantys žiedai...

Tegul jie sujungia jus amžiams, sujungia laimei. Tegul jūsų sąjunga, nelyginant tyriausioji verdenė, gaivina pavargusius, suteikia naujų jėgų naujiems darbams. Laiminame jus, vaikai. Tegul šiandien sukurta jūsų santuoka išlaikys visus išbandymus ir atves jus drauge su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais į deimantines vestuves.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangus-vaikai-daug-grazi.html

Brangūs vaikai, didžiausia laimė tėvams su duona ir druska pasitikti Dievo palaiminimą gavusius savo vaikus. Perlaužkite šią duonos riekę, pasidalykite ir žinokite:
Kaip duonos riekę laužiate perpus, Taip teks pasidalyt džiaugsmu ir laime, Pečius suglaudus teks atremt vargus, Kurie užklumpa lyg naktis savaime... Bet kol vienu ritmu dvi širdys plaks, Išsaugot meilę jums jėgų pakaks!
Miela dukra, brangus žente, mes, tėvai, iš visos širdies linkime, kad jūsų šeimos lauktų giedra ir laiminga ateitis, kad namuose visada rusentų jauki židinio ugnelė, krykštautų mūsų vaikaičiai, kad gyvenimo saulės netemdytų nė menkiausias debesėlis...


Tai laimė netikėta auginom šaunų sūnelį, o dabar Dievas siunčia dar ir dukrelę šauniąją martelę. Priimk, mieloji, šią duoną su druska ir neišleisk iš savo rankų, būk gera šeimininkė, paguoda ir užtarėja mums, seniems, ir jūsų vaikučiams mažiems. Tegul tau šeimininkaujant niekad mūsų namuose nepristigs nei duonelės, nei druskelės, nei skanių valgymėlių, nei saldžių gėrimėlių.


Priimk jaunoji, mieliausioji dukrele, šią druską ir duoną, laikyk ją tvirtai, žiūrėk, kad kitur neišeitų, senus ir mažus, šiuose namuose gyvenančius, skaniai valgydink! Būk gera šeimininkė, mylima žmona, rūpestinga motina, meili marti, maloni kaimynė.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangus-vaikai-didziausia.html

Jau laikrodis dvylika muša,
Jo dūžiai likimą nulems,
Vainiką iš rūtų žaliųjų
Liepsnų gaivalai pasiglemš.

Ir nuometą baltą nusegsim,
Apgobsim šilkine skara:
Dar vakar buvai vėjavaikė,
Nuo šiandien marti ir žmona!

Neverk dėl dienų, kur prabėgo,
Ir skruostų nevilgyk rasa.
Naujieji namai tavęs laukia,
Sušildyti meilės šviesa.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-laikrodis-dvylika-mus.html