Sveikinimai - Vestuvės

Neverki, jaunoji,
Ko ritasi skruostais Gal
perlai, o gal Pakalnučių žiedai?
Ar rūtų vainiko Tau gaila,
ar metų, Kurie, greit prabėgę,
Daugiau neateis?

Ant aukuro švento Liepsnos pynimėlis,
Auksine gėle Išsiskleis, sužydės,
Rytojun pašauks, Tad karštai prisiglauski
Prie mylimo vyro Gerosios širdies!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neverki-jaunoji-ko-ritasi.html

Tai piršlys, melagis, šelmis,
Apgavikas, suktas velnias,
Suktagalvis, pramaniūgas
Prikalbėjo, ko nebūna.

Kaip čigonas gudrus, vėlė,
Gyrė, į padanges kėlė,
Prižadėjo gryną medų...
O atvykę ką suradom?!

Tvoros kreivos, svirnas tuščias,
Nei tau rugio, nei kopūsto...
"Ačiū" jam tikrai netarsim, O,
kaip dera, čiupsim, karsim..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-pirslys-melagis-selmi.html

Ponai svečiai ir ponios viešnios, išklausykit dekretą apie baisingus vieno melagio ir suvedžiotojo nusidėjimus!
Gimė tasai bestija anais dyvinais metais, kuomet katės šunis pjovė, zuikis būgną mušė, lapė alų darė, šunys giedojo, žuvys lekiojo, senos bobos veršius kirpo, mergikės tekėti nenorėjo, o vaikiai j anas nė žiūrėti nežiūrėjo... Tasai guvus berniokas, vilkų penėtas, vėjų nešiotas per visą margą svietą, augo ir išaugo į baisų veltėdį ir melagį, tikrą vagį. Klausiat, ką jis pavogė? Ogi gražią panelę, jauną mergelę... Klausiat, kaip pavogė? Ogi piršliauti pasišovęs. Atvyko tasai niekadėjas į jaunos panelės tėviškėlę ir pripliurpė, priskalatijo mergelei ir jos seniems tėveliams, kad už žalių girių, už lygių laukų gyvena puikiuose rūmuose dailus jaunikaitis, tikras bajoraitis. Ir yra jisai tą jauną mergelę nusižiūrėjęs, taip širdingai įsimylėjęs, kad nė dienos be jos išturėti nebegali. Ir jei tik ji sutiksianti už jo tekėti, turėsiant visko ligi valiai: mūro dvarą su langais deimantiniais takais sūriais grįstais, nuo gausybės dešrų ir skilandžių klėtis lūžtančias, būsianti užjūrių šilkais aprėdyta ir valdysianti viską, kaip tikjos širdis lieps... Pasiklausė jaunoji mergelė tų gražių postringavimų ir patikėjo, o patikėjusi ištekėjo... O ką mes, visi čionai atvykę, suradom? Medines trobas, varnalėšomis paramstytas, langus, lenčikėmis užtaisytus, klėtį nedabudavotą ir šunį gauruotą... Apgauti pasijutę, ryžomės tokį piršlį melagį nuteisti. Ilgai mintijome, kokią bausmę jam paskirti: ar grybų kotais užmėtyti, ar dešromis užplampyti, ar katėmis užpjudyti, ar leisti veršiams užbadyti? Dvi dienas galvojom: pakaušius kąsėm, kol nenupliko, laužėm galvas, kol nenulūžo, ir sumąstėm, kad suvis geriausia būtų tokį netikėlį pramaniūgą pakarti. Ne tik pakarti, bet dar iš jo šulų naudingų rakandų subudavoti. Iš makaulės pasidirbinsim liktarną, iš akių puodelius, iš ausų dubeniokus, iš dantų smailus kaltus, iš gerklės triūbas, iš pilvo būgną, iš kaulų kočėlus, iš rankų grėblius, o iš grobų vėdarų prisikepsma ir šauniai pasibūsma. Tai vis bus iš melagio kokia nauda! Ant tų žodžių mūsų prakalba baigias. Po tuo ir pasirašome...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ponai-sveciai-ir-ponios-v.html

Mieli svečiai,
nuoširdžiai džiaugiamės, kad jūs nors trumpam pamiršote savo kasdieninius rūpesčius ir sugužėjote į visai mūsų giminei brangią šventę mūsų vaikų sutuoktuves. Jūsų parodytas dėmesys, nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai bus aukso raidėmis įrašyti {jaunos šeimos istoriją, paženklins gražią ir iškilmingą jaunavedžių bendro gyvenimo pradžią. Mes iš visos širdies stengėmės, kad šioje šventėje būtų jauku ir linksma visiems tiek jaunimui, tiek brandesnio amžiaus sulaukusiems... Dar kartą nuoširdus AČIŪ visiems atvykusiems. Laimingo kelio.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mieli-sveciai-nuosirdziai.html

Brangūs sveteliai,
ačiū, kad nepasididžiavote ir atvykote į mūsų vaikų vestuves. Ačiū už gražius žodžius, nuoširdžius sveikinimus, ačiū už dovanas visos jos bus didžiulė paspirtis jaunai šeimai. Klausydami jūsų palinkėjimų, jaunieji galėjo pasisemti gyvenimiškos patirties ir išminties, pasimokyti, kad optimizmas ir šmaikštus humoras padeda išspręsti net ir kebliausias gyvenimiškas problemas. Tikimės, kad jūs linksmai paviešėjote, nors trumpam pamiršę kasdienius rūpesčius, ir grįšite namo su pačia pakiliausia nuotaika.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangus-sveteliai-aciu-ka.html

Neregėjęs, neragavęs netikės,
Kad mes skanavom
Šitiek vaišių stebuklingų,
Nematytų, ištaigingų,
Išmoningų, prabangių,
Kaloringų ir skanių.
Norim už tą šaunią puotą
Šeimininkėms padėkoti!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neregejes-neragaves-netik.html

Mūs šaunioji šeimininkė
Kubilėly tešlą minkė,
Kepė kumpį, darė alų,
Puošė tortus, dengė stalą.
Tai darbštuolė, tai šaunias
Mums ištaisė vestuves!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mus-saunioji-seimininke-k.html

Šauniai, muzikantai, griežėt:
Virkdėt valsais, polkas rėžėt,
O nuo tų skambių garsų
Darės širdyse šviesu.
Jūsų muzikos vainikas
Mūsų puotai puikiai tiko.
Viliamės jo pynę tęst
Per auksines vestuves!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sauniai-muzikantai-grieze.html

Ramunės žiedą nusiskynus,
Jauniesiems laimę aš išbursiu:
Lapelis myli ir brangina,
Lapelis židinį užkurs jie...
Baltųjų žiedlapių auka
Atskleidžia tiesą, ji prasminga:
Juk laimė kiekvienam skirta,
Tik ar kiekvienas ją sutinka?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ramunes-zieda-nusiskynus-.html

Ant piršto blikstelėjo žiedas
Veide nušvito šypsena:
Buvai geriausia mano draugė,
Nuo šiol brangiausioji žmona.
Aš tau prisiekiu: mūsų meilė
Įveiks nepriteklius visus,
Kaip rožė švelniai prasiskleidus,
Atneš ji laimę į namus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ant-pirsto-blikstelejo-zi.html